شنبه 2 تير 1403   18:27:53
منوی شورای صنفیمنوی شورای صنفی
دوشنبه 13 ارديبهشت 1389
گزارش عمکرد شوراي مرکزي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم
از تاريخ 27/2/87 تا تاريخ 27/2/89
ارائه شده در سومين مجمع عمومي اعضاي شورا

اقدامات انجام شده در زمينه تثبيت شوراي صنفي با توجه به ضرورت و تازه تاسيس بودن شورا
رديف
عنوان
تاريخ
1
نشست منظم اعضاي شوراي مرکزي با رياست دانشگاه جهت طرح مسائل و مشکلات صنفي کارکنان
 
2
برگزاري جلسات هفتگي با معاونت اداري مالي و مديران حوزه اداري مالي
 
3
نياز سنجي فرهنگي، آموزشي و ورزشي کارکنان و ارائه نتايج آن به مسئولين دانشگاه
15/3/87
4
پيشنهاد برگزاري نشست صميمانه کارکنان با حوزه معاونت اداري مالي
اسفند 87
5
انعکاس مشکلات و مسائل کارکنان مربوط به نشست کارکنان با حوزه اداري مالي به مسئولين مربوطه در حوزه اداري مالي و رياست دانشگاه
اسفند 87
 
اقدامات انجام شده در زمينه برقراري ارتباط مستقيم با مسئولين دانشگاه
 
رديف
عنوان
تاريخ
1
جلسه معارفه شوراي مرکزي با رياست دانشگاه و معاونين محترم
خرداد 87
2
تدوين اهداف و سياست­هاي کلي دوره 2 ساله شورا
خرداد87
3
تشکيل کميته هاي تخصصي شوراي مرکزي
15/3/87
4
عضويت دبير شوراي صنفي در هيئت اجرايي
 
5
عضويت دبير شوراي صنفي در کميته تحول اداري
 
6
عضويت شوراي صنفي در اتحاديه شوراي صنفي کارکنان دانشگاه ها و شرکت در مجمع اتحاديه در دانشگاه تربيت مدرس
1/9/87
7
انجام تعامل مفيد و مستمر با هيأت اجرايي و کارگزيني و ارائه راهکارهاي قانوني و قابل اجرا در امور استخدامي، قراردادها و حقوق و مزايا
 
8
برگزاري جلسه بررسي امور استخدامي کارکنان قراردادي با مديران حوزه معاونت اداري مالي
19/11/88
 
 
اقدامات انجام شده در زمينه امور استخدامي و قراردادي کارکنان
رديف
عنوان
تاريخ
1
پيگيري فعال شدن هيأت اجرايي کارکنان غير هيأت علمي جهت پيگيري امور استخدامي کارکنان از معاون اداري مالي به عنوان رئيس هيأت
ارديبهشت 87
2
پيگيري و همکاري در تهيه نمودار و مجموعه پستهاي سازماني دانشگاه و پيگيري انجام مراحل اداري آن پس از عضويت دبير شوراي صنفي در هيأت اجرايي
خرداد 87
3
اصلاح 10 مورد قانوني در فرمت قرارداد کارکنان کارمعين با همکاري کارگزيني
خرداد 87
4
پيگيري عدم تغيير نوع قرارداد 42 نفر از کارکنان نظام هماهنگ دانشگاه با برگزاري نشست اين کارکنان با معاون اداري مالي
تيرماه87
5
انجام تعامل مفيد با هيأت اجرايي و ارائه راهکارهاي قانوني و قابل اجرا در ابتداي سال 88 در مورد ادامه فعاليت کاري 70 نفر از کارکنان قرارداد ساعتي که منجر به تبديل وضعيت به قرارداد کارمعين براساس قانون خدمات کشوري شد.
خرداد 88
6
پيگيري مستمر جهت انجام امور جذب مجوزهاي استخدامي در برنامه چهارم توسعه از معاون اداري مالي و هيأت اجرايي و تلاش جهت اولويت دادن به کارکنان غير رسمي شاغل در دانشگاه
سال 88
7
پيگيري اصلاح مرخصي استحقاقي کارکنان نظام هماهنگ از 26 روزي در سال به 30 روز درسال با مساعدت معاون اداري مالي
مهر 88
8
پيگيري اجراي مصوبه هيأت دولت به شماره 131100/42246 مورخ 1/7/88 در مورد استخدام کارکنان شرکتي خانم سرپرست خانوار و فرزندان شاهد
بهمن 88
9
برگزاري جلسه نسشت کارکنان غير رسمي با مديران حوزه معاونت اداري مالي در مورد امور استخدامي کارکنان غير رسمي در تاريخ 19/11/88
بهمن 88
10
پيگيري حفظ مرخصي استحقاقي ذخيره کارکنان قراردادي براساس قرارداد موجود در سال 88 باتوجه به پرداخت مطالبات کارکنان قراردادي در سال 88 از قائم مقام محترم دانشگاه که متاسفانه تاکنون علي رقم موافقت ايشان اجرا نشد.
اسفند 88
 

اقدامات انجام شده در زمينه حقوق و مزاياي کارکنان
 
رديف
عنوان
تاريخ
1
پيگيري اجراي طرح ارتقاي شغلي واجدين شرايط از کارکنان رسمي با همکاري کارگزيني و هيأت اجرايي و موافقت رياست فقيد دانشگاه
خرداد 87
2
پيگيري پرداخت حق سرويس اياب و ذهاب براي کارکناني که از سرويس استفاده نمي کنند
ارديبهشت 88
3
ارائه راهکارهاي قانوني جهت اصلاح حقوق و مزاياي کارکنان به رياست دانشگاه، هيأت رئيسه دانشگاه و معاون اداري مالي
تير 87
4
انجام تعامل مفيد با هيأت اجرايي و ارائه راهکارهاي قانوني و قابل در ابتداي سال 88 در مورد تعيين افزايش ساليانه کارکنان قراردادي براي افزايش 15 درصدي پايه حقوق و محاسبه حق عائله مندي و حق اولاد براساس قانون خدمات کشوري که باعث افزايش مبلغ 30 هزار تومان بيش ازدانشگاه هاي ديگر شد و نيز پرداخت حق سرويس به کارکنان غير رسمي علاوه بر کارکنان رسمي.
خرداد 88
5
پيگيري پرداخت معوقه ارتقاي کارکنان رسمي واجد شرايط که پرونده آنها در کارگزيني تکميل شده بود.
آبان 88
6
پيگيري پرداخت حق سنوات سالهاي گذشته کارکنان قراردادي براساس آخرين حقوق دريافتي در سال 88 از قائم مقام محترم دانشگاه و معاون محترم اداري مالي
فروردين 89
7
پيگيري اجرا شدن مصوبه افزايش حقوق هيأت امنا و پرداخت معوقه آن تا انتهاي سال 88 از قائم مقام محترم دانشگاه
سه ماهه آخر سال 88
8
پيگيري پرداخت افزايش حقوق 40 هزار تومان هيأت امنا در سال 85 جهت 47 نفر از کارکناني قراردادي که در سال 85 به صورت شرکتي در دانشگاه مشغول به کار بوده و نام آنها در ليست بند ب تصويب نامه شماره 84515 مورخ 15/12/84 مصوب هيأت امنا موجود است (طي دو مرحله 19 و 28 نفر)
سه ماهه آخر سال 88
9
مقايسه حقوق دريافتي کارکنان باديگر دانشگاه هاي هم تراز و ارائه مستندات آن به رياست فقيد دانشگاه و ارائه مشکلات و دغدغه هاي مالي کارکنان (جمع آوري شده براي جلسه نشست کارکنان با حوزه معاونت اداري مالي در انتهاي سال 87 که برگزار نشد) به رياست فقيد که منجر به دستور ايشان به افزايش 100 هزار توماني کارکنان جهت تصويب هيأت امنا شد که در همين راستا نامه تشکري از طرف شوراي صنفي از ايشان در ابتداي سال 88 تهيه و تنظيم شد.
ابتداي سال88
 
اقدامات انجام شده در زمينه امور رفاهي کارکنان
رديف
عنوان
تاريخ
1
پيگيري تاسيس صندوق تعاون کارکنان در بازه زماني بيش از يکسال و 800 نفر ساعت کار کارشناسي و انجام فعاليتهاي زير:
·    کسب مجوز شروع کار جهت تأسيس صندوق تعاون کارکنان از رياست فقيد دانشگاه در نيمه دوم سال 87
·     تحقيق و بررسي در مورد صندوق هاي مشابه در سازمان هاي ديگر استان و کشور
·     انجام مشاوره تخصصي با اساتيد مجرب اقتصاد و بانکداري اسلامي
·   تدوين اساسنامه و شيوه نامه اعتبارات صندوق توسط کميته رفاهي شوراي صنفي باصرف بيش از 500 نفر ساعت کار کارشناسي
·    ارائه اولين نسخه اساسنامه صندوق به رياست فقيد دانشگاه جهت تاييد و کسب مجوز هاي لازم که به دليل کسالت ايشان انجام نشد.
·    ارائه اساسنامه به قائم مقام محترم رياست جهت تاييد و کسب مجوز هاي لازم
·    ارجاع اساسنامه به دفتر حقوقي دانشگاه جهت بررسي دقيق تر و اعمال تغييرات حقوقي لازم طي دو مرحله
·   اصلاح دقيق شيوه نامه اعتباري صندوق و تدوين آيين نامه شرح وظايف مدير عامل
·    تاييد اساسنامه توسط قائم مقام رياست و صدور مجوز تأسيس به شوراي صنفي به عنوان هيأت موسس در بهمن 88
·    ثبت نام اعضاي صندوق، برگزاري اولين مجمع عمومي صندوق و برگزاري اولين انتخابات هيأت مديره و بازرس صندوق در اسفند 88 و تاسيس صندوق و شروع کار آن
سال 87 و 88
2
پيگيري توزيع شير يارانه اي ويژه کارکنان با بيش از 3 ماه پيگيري و انجام فعاليتهاي زير:
·        کسب مجوز از سازمان بازرگاني
·        افتتاح حساب ويژه بازرگاني و تامين تنخواه لازم براي شروع کار
·        ثبت نام از متقاضيان و تنظيم برنامه توزيع شير
·        تعيين مکان توزيع شير و تهيه يخچال جهت نگهداري
·        تامين نيروي انساني و برنامه توزيع شير يارانه اي و نظارت بر توزيع صحيح شير
·        انجام امور مالي و نظارت بر حساب مربوطه از طريق اينترنت
پس ازگذشت 4 ماه از توزيع شير و تثبيت آن مديريت آن کاملا به اداره رفاه کارکنان واگذار شد که انجام و پيگيري امور از همان طريق مي باشد.
نيمه دوم سال88
3
توزيع بليط استخر با تخفيف ويژه در بين همکاران
ديماه 88
4
پيگيري مکان سلف کارکنان از قائم مقام دانشگاه
اسفند 88
5
انجام فعاليتهاي متفرقه ديگر از قبيل:
·        برگزاري مراسم روز زن در واحد خواهران در سال 87
·        اختصاص سوئيتهاي دهکده وصف ويژه کارکنان دانشگاه در تابستان 87
·        پيگيري محاسبه مرخصي روزانه تابستان به صورت ساعتي پس از کم شدن ساعات کاري دانشگاه
·        پيگيري اجراي طرح انتخاب کارمند نمونه براساس آيين نامه آن
 
 
ساير فعاليتهاي انجام شده
رديف
عنوان
زمان
1
پيگيري اختصاص اتاق جهت شوراي صنفي و تامين تجهيزات آن
ارديبهشت 87
2
برگزاري جلسات شوراي مرکزي حداقل 2 هفته يکبار با بيش از 200 ساعت کار مفيد
 
3
برگزاري جلسات مستمر با مسئولين دانشگاه حداقل 50 ساعت
 
4
راه اندازي اتوماسيون اداري شوراي صنفي کارکنان جهت برقراري سريع و آسان با همکاران و اعضا
مهر 87
5
راه اندازي بخش شوراي صنفي کارکنان در وب سايت دانشگاه جهت انتشار اطلاعات شورا در اينترنت
تابستان87
6
پاسخگويي به درخواستهاي کارکنان به صورت کتبي، شفاهي و تلفني توسط اعضاي شوراي مرکزي
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 12246
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما