سه‌شنبه 26 تير 1403   18:34:48
دفتر فعالیت های قرآنیدفتر فعالیت های قرآنی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 967714
تعداد بازديد از سايت: 132298804
تعداد بازديد زيرپورتال: 967714
اين زيرپورتال امروز: 35
در امروز: 19484
اين صفحه امروز: 35
چهارشنبه 27 خرداد 1388
ليست نوارهاي قرآني
(ترتيل)
رديف
نام قاري
موضوع
رديف
نام قاري
موضوع
1/1
استاد منشاوي
جزء 1
2/1
استاد عبدالباسط
جزء 1
1/2
استاد منشاوي
جزء 2
2/2
استاد عبدالباسط
جزء 2
1/3
استاد منشاوي
جزء 3
2/3
استاد عبدالباسط
جزء 3
1/4
استاد منشاوي
جزء 4
2/4
استاد عبدالباسط
جزء 4
1/5
استاد منشاوي
جزء 5
2/5
استاد عبدالباسط
جزء 5
1/6
استاد منشاوي
جزء 6
2/6
استاد عبدالباسط
جزء 6
1/7
استاد منشاوي
جزء 7
2/7
استاد عبدالباسط
جزء 7
1/8
استاد منشاوي
جزء 8
2/8
استاد عبدالباسط
جزء 8
1/9
استاد منشاوي
جزء 9
2/9
استاد عبدالباسط
جزء 9
1/10
استاد منشاوي
جزء 10
2/10
استاد عبدالباسط
جزء 10
1/11
استاد منشاوي
جزء 11
2/11
استاد عبدالباسط
جزء 11
1/12
استاد منشاوي
جزء 12
2/12
استاد عبدالباسط
جزء 12
1/13
استاد منشاوي
جزء 13
2/13
استاد عبدالباسط
جزء 13
1/14
استاد منشاوي
جزء 14
2/14
استاد عبدالباسط
جزء 14
1/15
استاد منشاوي
جزء 15
2/15
استاد عبدالباسط
جزء 15
1/16
استاد منشاوي
جزء 16
2/16
استاد عبدالباسط
جزء 16
1/17
استاد منشاوي
جزء 17
2/17
استاد عبدالباسط
جزء 17
1/18
استاد منشاوي
جزء 18
2/18
استاد عبدالباسط
جزء 18
1/19
استاد منشاوي
جزء 19
2/19
استاد عبدالباسط
جزء 19
1/20
استاد منشاوي
جزء 20
2/20
استاد عبدالباسط
جزء 20
1/21
استاد منشاوي
جزء 21
2/21
استاد عبدالباسط
جزء 21
1/22
استاد منشاوي
جزء 22
2/22
استاد عبدالباسط
جزء 22
1/23
استاد منشاوي
جزء 23
2/23
استاد عبدالباسط
جزء 23
1/24
استاد منشاوي
جزء 24
2/24
استاد عبدالباسط
جزء 24
1/25
استاد منشاوي
جزء 25
2/25
استاد عبدالباسط
جزء 25
1/26
استاد منشاوي
جزء 26
2/26
استاد عبدالباسط
جزء 26
1/27
استاد منشاوي
جزء 27
2/27
استاد عبدالباسط
جزء 27
1/28
استاد منشاوي
جزء 28
2/28
استاد عبدالباسط
جزء 28
1/29
استاد منشاوي
جزء 29
2/29
استاد عبدالباسط
جزء 29
1/30
استاد منشاوي
جزء 30
2/30
استاد عبدالباسط
جزء 30
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(ترتيل)
رديف
نام قاري
موضوع
رديف
نام قاري
موضوع
3/1
استاد حصري
جزء 1
4/1
استاد حذيفي
جزء 1
3/2
استاد حصري
جزء 2
4/2
استاد حذيفي
جزء 2
3/3
استاد حصري
جزء 3
4/3
استاد حذيفي
جزء 3
3/4
استاد حصري
جزء 4
4/4
استاد حذيفي
جزء 4
3/5
استاد حصري
جزء 5
4/5
استاد حذيفي
جزء 5
3/6
استاد حصري
جزء 6
4/6
استاد حذيفي
جزء 6
3/7
استاد حصري
جزء 7
4/7
استاد حذيفي
جزء 7
3/8
استاد حصري
جزء 8
4/8
استاد حذيفي
جزء 8
3/9
استاد حصري
جزء 9
4/9
استاد حذيفي
جزء 9
3/10
استاد حصري
جزء 10
4/10
استاد حذيفي
جزء 10
3/11
استاد حصري
جزء 11
4/11
استاد حذيفي
جزء 11
3/12
استاد حصري
جزء 12
4/12
استاد حذيفي
جزء 12
3/13
استاد حصري
جزء 13
4/13
استاد حذيفي
جزء 13
3/14
استاد حصري
جزء 14
4/14
استاد حذيفي
جزء 14
3/15
استاد حصري
جزء 15
4/15
استاد حذيفي
جزء 15
3/16
استاد حصري
جزء 16
4/16
استاد حذيفي
جزء 16
3/17
استاد حصري
جزء 17
4/17
استاد حذيفي
جزء 17
3/18
استاد حصري
جزء 18
4/18
استاد حذيفي
جزء 18
3/19
استاد حصري
جزء 19
4/19
استاد حذيفي
جزء 19
3/20
استاد حصري
جزء 20
4/20
استاد حذيفي
جزء 20
3/21
استاد حصري
جزء 21
4/21
استاد حذيفي
جزء 21
3/22
استاد حصري
جزء 22
4/22
استاد حذيفي
جزء 22
3/23
استاد حصري
جزء 23
4/23
استاد حذيفي
جزء 23
3/24
استاد حصري
جزء 24
4/24
استاد حذيفي
جزء 24
3/25
استاد حصري
جزء 25
4/25
استاد حذيفي
جزء 25
3/26
استاد حصري
جزء 26
4/26
استاد حذيفي
جزء 26
3/27
استاد حصري
جزء 27
4/27
استاد حذيفي
جزء 27
3/28
استاد حصري
جزء 28
4/28
استاد حذيفي
جزء 28
3/29
استاد حصري
جزء 29
4/29
استاد حذيفي
جزء 29
3/30
استاد حصري
جزء 30
4/30
استاد حذيفي
جزء 30
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(ترتيل)
رديف
نام قاري
موضوع
رديف
نام قاري
موضوع
5/1
استاد پرهيزگار
جزء 1
6/1
استاد الشاطري
جزء 1
5/2
استاد پرهيزگار
جزء 2
6/2
استاد الشاطري
جزء 2
5/3
استاد پرهيزگار
جزء 3
6/3
استاد الشاطري
جزء 3
5/4
استاد پرهيزگار
جزء 4
6/4
استاد الشاطري
جزء 4
5/5
استاد پرهيزگار
جزء 5
6/5
استاد الشاطري
جزء 5
5/6
استاد پرهيزگار
جزء 6
6/6
استاد الشاطري
جزء 6
5/7
استاد پرهيزگار
جزء 7
6/7
استاد الشاطري
جزء 7
5/8
استاد پرهيزگار
جزء 8
6/8
استاد الشاطري
جزء 8
5/9
استاد پرهيزگار
جزء 9
6/9
استاد الشاطري
جزء 9
5/10
استاد پرهيزگار
جزء 10
6/10
استاد الشاطري
جزء 10
5/11
استاد پرهيزگار
جزء 11
6/11
استاد الشاطري
جزء 11
5/12
استاد پرهيزگار
جزء 12
6/12
استاد الشاطري
جزء 12
5/13
استاد پرهيزگار
جزء 13
6/13
استاد الشاطري
جزء 13
5/14
استاد پرهيزگار
جزء 14
6/14
استاد الشاطري
جزء 14
5/15
استاد پرهيزگار
جزء 15
6/15
استاد الشاطري
جزء 15
5/16
استاد پرهيزگار
جزء 16
6/16
استاد الشاطري
جزء 16
5/17
استاد پرهيزگار
جزء 17
6/17
استاد الشاطري
جزء 17
5/18
استاد پرهيزگار
جزء 18
6/18
استاد الشاطري
جزء 18
5/19
استاد پرهيزگار
جزء 19
6/19
استاد الشاطري
جزء 19
5/20
استاد پرهيزگار
جزء 20
6/20
استاد الشاطري
جزء 20
5/21
استاد پرهيزگار
جزء 21
6/21
استاد الشاطري
جزء 21
5/22
استاد پرهيزگار
جزء 22
6/22
استاد الشاطري
جزء 22
5/23
استاد پرهيزگار
جزء 23
6/23
استاد الشاطري
جزء 23
5/24
استاد پرهيزگار
جزء 24
6/24
استاد الشاطري
جزء 24
5/25
استاد پرهيزگار
جزء 25
6/25
استاد الشاطري
جزء 25
5/26
استاد پرهيزگار
جزء 26
6/26
استاد الشاطري
جزء 26
5/27
استاد پرهيزگار
جزء 27
6/27
استاد الشاطري
جزء 27
5/28
استاد پرهيزگار
جزء 28
6/28
استاد الشاطري
جزء 28
5/29
استاد پرهيزگار
جزء 29
6/29
استاد الشاطري
جزء 29
5/30
استاد پرهيزگار
جزء 30
6/30
استاد الشاطري
جزء 30
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(تحقيق)
رديف
نام قاري
موضوع
رديف
نام قاري
موضوع
7/1
استاد عبدالباسط
بقره 1تا 8
7/21
استاد عبدالباسط
توبه 25تا 83
7/2
استاد عبدالباسط
بقره 80 تا 144
7/22
استاد عبدالباسط
توبه 83تا آخر
يونس 1 تا 15
7/3
استاد عبدالباسط
بقره 145 تا 210
7/23
استاد عبدالباسط
يونس 15 تا 88
7/4
استاد عبدالباسط
بقره 210 تا 250
7/24
استاد عبدالباسط
يونس 88تا آخر
هود 1تا 56
7/5
استاد عبدالباسط
بقره 250 تا آخر
آل عمران1 تا 13
7/25
استاد عبدالباسط
هود56 تا آخر
يوسف 1تا 11
7/6
استاد عبدالباسط
آل عمران13تا80
7/26
استاد عبدالباسط
يوسف 11 تا 80
7/7
استاد عبدالباسط
آل عمران80تا154
7/27
استاد عبدالباسط
يوسف 80تا آخر
رعد 1 تا 33
7/8
استاد عبدالباسط
آل عمران154تا آخر نساء 1 تا 12
7/28
استاد عبدالباسط
رعد 33 تا آخر ابراهيم حجر 1 تا 13
7/9
استاد عبدالباسط
نساء 12 تا 71
7/29
استاد عبدالباسط
حجر 13 تا آخر
نحل 1 تا 37
7/10
استاد عبدالباسط
نساء71 تا 128
7/30
استاد عبدالباسط
نحل 37 تا 110
7/11
استاد عبدالباسط
نساء 128تا آخر
مائده 1 تا 6
7/31
استاد عبدالباسط
نحل 110 تا آخر
اسراء1تا 65
7/12
استاد عبدالباسط
مائده 7 تا 51
7/32
استاد عبدالباسط
اسراء65 تاآخر
کهف 1تا 36
7/13
استاد عبدالباسط
مائده 51 تا 110
7/33
استاد عبدالباسط
کهف 36 تاآخر
مريم 1 تا 25
7/14
استاد عبدالباسط
مائده 110تا آخر
انعام 1 تا 59
7/34
استاد عبدالباسط
مريم 25 تا آخر
طه 1 تا 64
7/15
استاد عبدالباسط
انعام 59 تا 126
7/35
استاد عبدالباسط
طه 64 تا آخر
انبياء 1 تا 34
7/16
استاد عبدالباسط
انعام 126تا آخر
اعراف 1 تا 27
7/36
استاد عبدالباسط
انبياء 34 تا آخر
حج 1 تا 17
7/17
استاد عبدالباسط
اعراف 27تا 88
7/37
استاد عبدالباسط
حج 17 تا آخر
مؤمنون 1تا 23
7/18
استاد عبدالباسط
اعراف 88تا166
7/38
استاد عبدالباسط
مؤمنون 23تا آخر
نور 1 تا 21
7/19
استاد عبدالباسط
اعراف166تا آخر
انفال 1 تا 40
7/39
استاد عبدالباسط
نور 21 تا آخر
فرقان 1 تا 4
7/20
استاد عبدالباسط
انفال 40 تا آخر
توبه 1تا 24
7/40
استاد عبدالباسط
فرقان 4 تا آخر
شعرا 1تا 49
7/41
استاد عبدالباسط
شعرا 49 تا 222
7/55
استاد عبدالباسط
زخرف 12تا آخر
دخان 1تا 57
7/42
استاد عبدالباسط
شعرا 222 تا آخر
نمل 1 تا 90
7/56
استاد عبدالباسط
دخان 57 تا آخر
جاثيه
احقاف 1 تا 33
7/43
استاد عبدالباسط
نمل 90 تا آخر
قصص 1 تا 71
7/57
استاد عبدالباسط
احقاف33تا آخر
محمد - فتح
7/44
استاد عبدالباسط
قصص 71 تا آخر
عنکبوت 1 تا 52
7/58
استاد عبدالباسط
حجرات-ق-ذاريات-طور1تا11
7/45
استاد عبدالباسط
عنکبوت52تا آخر
روم- لقمان1تا10
7/59
استاد عبدالباسط
طور11 تا آخر
نجم – قمر
رحمن 1تا 35
7/46
استاد عبدالباسط
لقمان 10تا آخر
سجده
احزاب 1 تا 25
7/60
استاد عبدالباسط
رحمن 35 تا آخر
واقعه – حديد
7/47
استاد عبدالباسط
احزاب 25 تا آخر
سبأ 1 تا 20
7/61
استاد عبدالباسط
مجادله- حشر- ممتحنه 1تا 8
7/48
استاد عبدالباسط
سبأ 20 تا آخر
فاطر 1تا 42
7/62
استاد عبدالباسط
ممتحنه 8تا آخر صف-جمعه-منافقون-تغابن
طلاق 1 تا 10
7/49
استاد عبدالباسط
فاطر 42 تا آخر
يس
صافات1تا52
7/63
استاد عبدالباسط
طلاق 10 تا آخر
تحريم-ملک-قلم-
حاقة 1تا 45
7/50
استاد عبدالباسط
صافات 52تا آخر
ص 1تا 38
7/64
استاد عبدالباسط
حاقة 45 تا آخر
معارج-نوح-جن-مزمل-مدثر
قيامت 1تا 32
7/51
استاد عبدالباسط
ص 38 تا آخر
زمر 1تا 49
7/65
استاد عبدالباسط
قيامت32 تا آخر انسان-مرسلات نبا- نازعات-عبس تکوير-انفطار مطففين 1 تا 18
7/52
استاد عبدالباسط
زمر 49 تا آخر
غافر 1تا 50
7/66
استاد عبدالباسط
جزء 30 به همراه مرسلات
7/53
استاد عبدالباسط
غافر50 تا آخر
فصلت 1 تا 45
7/67
استاد عبدالباسط
جزء 30 به همراه ترجمه
7/54
استاد عبدالباسط
فصلت 45 تا آخر
شوري
زخرف 1 تا 13
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(تحقيق)
رديف
نام قاري
موضوع
رديف
نام قاري
موضوع
8/1
استاد حصري
جزء 30
8/21
استاد حصري
يوسف-رعد
ابراهيم 1تا 17
8/2
استاد حصري
آل عمران
8/22
استاد حصري
ابراهيم 17 تا آخر
حجر-نحل1تا50
8/3
استاد حصري
کهف- قصارالسور
8/23
استاد حصري
نحل 50 تا آخر
اسراء 1 تا 52
8/4
استاد حصري
بقره 1تا 104
8/24
استاد حصري
اسراء 52 تا آخر
کهف 1 تا 62
8/5
استاد حصري
بقره 104 تا 195
8/25
استاد حصري
کهف 62 تا آخر
مريم-طه 1 تا 82
8/6
استاد حصري
بقره 195 تا 261
8/26
استاد حصري
طه 82 تا آخر
انبياء – حج 1تا 4
8/7
استاد حصري
بقره 261 تا آخر
آل عمران 1تا 67
8/27
استاد حصري
حج 5 تا آخر
مؤمنون 1 تا 62
8/8
استاد حصري
آل عمران 67تا167
8/28
استاد حصري
مؤمنون 62تا آخر
نور
8/9
استاد حصري
آل عمران 167 تا آخر
نساء 1تا 54
8/29
استاد حصري
فرقان- شعرا 1تا139
8/10
استاد حصري
نساء 55تا 146
8/30
استاد حصري
شعرا 140 تا آخر
نمل-قصص1تا5
8/11
استاد حصري
نساء 146تا آخر
مائده 1تا 47
8/31
استاد حصري
قصص6 تا آخر
عنکبوت1 تا 17
8/12
استاد حصري
مائده 47 تا آخر
انعام 1 تا 14
8/32
استاد حصري
عنکبوت17تا آخر
روم-لقمان 1تا 13
8/13
استاد حصري
انعام 14 تا113
8/33
استاد حصري
لقمان14 تا آخر
سجده-احزاب1تا52
8/14
استاد حصري
انعام 114 تا آخر
اعراف 1 تا 42
8/34
استاد حصري
احزاب 52 تا آخر
سبا – فاطر1تا43
8/15
استاد حصري
اعراف 42 تا 155
8/35
استاد حصري
فاطر 42تا آخر
يس-صافات
8/16
استاد حصري
اعراف 155 تا آخر
انفال 1تا 65
8/36
استاد حصري
ص- زمر1تا66
8/17
استاد حصري
انفال 65 تا آخر
توبه 1 تا 77
8/37
استاد حصري
زمر 66 تا آخرغافر-
فصلت 1 تا 37
8/18
استاد حصري
توبه 77 تا آخر
يونس 1تا 39
8/38
استاد حصري
فصلت 37 تا آخر- شوري –
زخرف 1 تا 63
8/19
استاد حصري
يونس 39 تا آخر
هود 1تا 62
8/39
استاد حصري
زخرف63 تا آخر
دخان- جاثيه- احقاف
8/20
استاد حصري
هود 62 تا آخر- يوسف
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(تحقيق)
رديف
قاري
موضوع
رديف
قاري
موضوع
9/1
استاد منشاوي
انعام - رعد
12/5
استاد غلوش
رحمن
9/2
استاد منشاوي
يوسف - اسراء
12/6
استاد غلوش
انفطار-طارق-بلد-آل عمران
9/3
استاد منشاوي
هود - فتح
12/7
استاد غلوش
مريم-مطففين-علق-قمر-رحمن
9/4
استاد منشاوي
حشر - مؤمنون
12/8
استاد غلوش
قدر-رحمن
9/5
استاد منشاوي
نور - حج
استاد طبلاوي
9/6
استاد منشاوي
شعراء
13/1
استاد طبلاوي
بقره- حجر- حمد- زمر- حشر
9/7
استاد منشاوي
فرقان - تحريم
13/2
استاد طبلاوي
شوري- حجر- بقره- حمد
9/8
استاد منشاوي
سجده- علق- توبه
13/3
استاد طبلاوي
الحاقه - واقعه
9/9
استاد منشاوي
نا مشخص
13/4
استاد طبلاوي
حج- مؤمنون
9/10
استاد منشاوي
مريم - يوسف
13/5
استاد طبلاوي
مزمل- مدثر- يس
9/11
استاد منشاوي
سجده-فصلت-علق
13/6
استاد طبلاوي
هود- آل عمران
9/12
استاد منشاوي
نا مشخص
استاد طوخي
استاد نعينع
14/1 تا 14/10
استاد طوخي
................................................
................................................
................................................
10/1
استاد نعينع
قصار السور
استاد اسماعيل
10/2
استاد نعينع
حجرات-ق-تحريم
15/1
استاد اسماعيل
يوسف – اسراء
10/3
استاد نعينع
نا مشخص
15/2
استاد اسماعيل
رعد 1تا14- ضحي- انشراح
استاد صياد
15/3
استاد اسماعيل
طارق- ق- ذاريات- شمس
11/1
استاد صياد
هود - آل عمران
15/4
استاد اسماعيل
ق- ذاريات- ابراهيم- مريم
11/2
استاد صياد
اسراء
15/5
استاد اسماعيل
آل عمران
11/3
استاد صياد
رحمن-حج 1تا56
15/6
استاد اسماعيل
فاطر
11/4
استاد صياد
نا مشخص
15/7
استاد اسماعيل
حجرات- ق
استاد غلوش
15/8
استاد اسماعيل
فاطر- حاقه- نازعات
12/1
استاد غلوش
انعام
15/9
استاد اسماعيل
قصص
12/2
استاد غلوش
مائده
 
 
 
12/3
استاد غلوش
مريم
 
 
 
12/4
استاد غلوش
يس 44 تا آخر
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(تحقيق)
رديف
قاري
موضوع
رديف
قاري
موضوع
16/1
استاد عبداباسط
مدثر- قيامت
استاد جبرائيل
16/2
استاد عبداباسط
يوسف
18/1
استاد جبرائيل
جزء 30
16/3
استاد عبداباسط
جزء 30
18/2
استاد جبرائيل
 
16/4
استاد عبداباسط
جزء 30
18/3
استاد جبرائيل
همراه با دعا
16/5
استاد عبداباسط
مريم- ضحي- انشراح
حمد- بلد
18/4
استاد جبرائيل
جزء 29
16/6
استاد عبداباسط
مريم- بينه
*****************************
16/7
استاد عبداباسط
قصار السور
19/1
مختلف
آيه ي تطهير
16/8
استاد عبداباسط
کهف- قصص
*****************************
16/9
استاد عبداباسط
شمس- غاشيه- حمد
20/1
استاد پرهيزگار
يوسف- نور- يس
16/10
استاد عبداباسط
يوسف
*****************************
16/11
استاد عبداباسط
قمر- رحمن- قصارالسور
21/1
استاد شعشاعي
حجرات 13 تا آخر- حاقه 1تا 5
16/12
استاد عبداباسط
قرائت و ترجمة سوره هاي: طارق-اعلي-غاشيه
فجر
21/2
استاد شعشاعي
بروج- طارق- ق- حاقه
16/13
استاد عبداباسط
مدثر- قيامت
*****************************
16/14
استاد عبداباسط
انسان- مرسلات- نبأ- نازعات- عبس- تکوير- انفطار- مطففين
22/1
استاد بدرحسين
 
16/15
استاد عبداباسط
يوسف
22/2
استاد بدرحسين
انفطار- طارق- احزاب- ق
16/16
استاد عبداباسط
مريم - قصارالسور
*****************************
16/17
استاد عبداباسط
حجر- قيامت- احزاب
23/1
استاد حصان
يوسف
16/18
استاد عبداباسط
حشر18تا آخر- قمر
رحمن
*****************************
استاد حصري
24/1
استاد کامل يوسف
؟
17/1
استاد حصري
کهف 60 تا آخر
******************************
17/2
استاد حصري
اسراء 1 تا 38
25/1
استاد اليثي
يوسف
17/3
استاد حصري
کهف 60تا آخر- قصارالسور
******************************
 
 
 
26/1
استاد جداگوارا
بقره - تکاثر
 
 
 
بسمه تعالي
ليست نوارهاي قرآني
(تحقيق)
رديف
قاري
موضوع
رديف
قاري
موضوع
27/1
استاد العناني
مؤمنون- حشر- قصارالسور
39/5
استاد شحات انور
شحات و متولي
28/1
استاد رفعت
 
39/6
استاد شحات انور
نساء- آل عمران
29/1
استاد مسلم
 
39/7
استاد شحات انور
قصارالسور
30/1
استاد المليحي
رحمن- نجم- قمر
39/8
استاد شحات انور
کهف- قصص- انفطار
31/1
استاد فروغي
قصارالسور
*****************************
32/1
استاد قحطاني
ق- طور- نجم- قمر- رحمن
40/1
استاد سديس
بقره 1 تا 177
33/1
راضيه بنت رحمن
 
40/2
استاد سديس
177بقره تا 55 آل عمران
34/1
استادعبدالمطرود
جزء 30
40/3
استاد سديس
55 آل عمران تا 60 نساء
*******************************
40/4
استاد سديس
60 نساء تا 56 مائده
35/1
استاد متولي
؟
40/5
استاد سديس
57 مائده تا 143 انعام
35/2
استاد متولي
تحريم- ملک
40/6
استاد سديس
143 انعام تا 204 اعراف
35/3
استاد متولي
قيامت - دهر
40/7
استاد سديس
204 اعراف تا 119 توبه
35/4
استاد متولي
ق- قريش- ابراهيم- آل عمران
40/8
استاد سديس
119 توبه تا 115 هود
35/5
استاد متولي
يوسف
40/9
استاد سديس
115 هود تا 30 حجر
35/6
استاد متولي
نجم- قمر- رحمن
40/10
استاد سديس
30 حجر تا 103 اسرائ
*******************************
40/11
استاد سديس
103 اسرء تا 130 طه
36/1
......
آمزش نماز و احاديث
40/12
استاد سديس
130 طه تا آخر مؤمنون
37/1
استادسعدالعامدي
جزء 30
40/13
استاد سديس
نور- فرقان- شعراء
*******************************
40/14
استاد سديس
نمل- قصص- روم- عنکبوت
38/1
استاد شجريان
قصص- انعام- فجر- بلد
40/15
استاد سديس
لقمان1تا52-احزاب-سبأ-فاطر
38/2
استاد شجريان
فتح- نمل- ربنا
40/16
استاد سديس
يس- صافات- ص- زمر
*******************************
40/17
استاد سديس
غافر- فصلت- جاثيه
39/1
استاد شحات انور
فرقان- تحريم
40/18
استاد سديس
جاثيه- محمد(ص)- فتح- ق
حجرات- ذاريات
39/2
استاد شحات انور
؟
40/19
استاد سديس
طور- واقعه تا 9 ممتحنه
39/3
استاد شحات انور
نور
40/20
استاد سديس
9ممتحنه تا آخر-قلم-تا17قيامه
39/4
استاد شحات انور
قمر49تا آخر- رحمن- واقعه
40/21
استاد سديس
17قيامه تا آخر- اعلي- غاشيه
تعداد بازديد اين صفحه: 14856
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
Guest (Qomuniguest)

دفتر فعالیتهای قرآنی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما