تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
انجمن علمي مهندسي عمران تشکيل شد
تشکيل انجمن علمي عمران
انجمن علمي مهندسي عمران در تاريخ سه شنبه 15/7/93 تشکيل شد
انجمن علمي مهندسي عمران در تاريخ سه شنبه 15/7/93 تشکيل شد با اتفاق آراء آقاي مهدي صالح به عنوان دبير انجمن علمي مذکور انتخاب گرديد.