تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
تمهيدات اوليه در راستاي اجراي آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي
مسئول واحد انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه اعلام كرد:
تمهيدات اوليه در راستاي اجراي آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي ابلاغ گرديد.
مسئول واحد انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه اعلام كرد: تمهيدات اوليه در راستاي اجراي آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي ابلاغ گرديد.در راستاي اجراي سريع و صحيح آئين نامه جديد انجمن هاي علمي دانشجويي، ابلاغي سرپرست محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تصميمات اوليه اتخاذ شده است.
آقاي مبيني زاده افزود: اين تصميمات عبارتند از:
1) نشست توجيهي و هم انديشي دبيران انجمن هاي علمي دانشگاه در اولين فرصت مناسب بعد از ايام اربعين حسيني (ع) برگزار مي شود. تلاش مي كنيم از مطلعين و كارشناسان اداره فعاليت هاي علمي و فرهنگي (بخش انجمن هاي علمي) وزارت علوم نيز در اين نشست استفاده كنيم. زمان و مكان دقيق اين نشست مهم به زودي اعلام مي گردد.
2) با توجه به تصريح آئين نامه جديد مبني بر انجام انتخابات انجمن ها در اسفندماه:
الف) تمام انجمنها با وضعيت و شوراي مركزي فعلي تا اسفند ماه فعاليت مي نمايند
ب) انتخابات انجمنهايي كه از مهر تا كنون برگزار شده رسميت داشته و مهلت اتمام فعاليت ايشان در مجمع انجمنهاي دانشگاه تصويب مي شود
ج) انجمنهايي كه اقدام به ثبت نام كانديداتوري كرده اند مختارند اقدام به برگزاري انتخابات نمايند يا شوراي مركزي فعلي را تا اسفند ماه حفظ نمايند‌. اين انتخاب بر اساس مصوبه شوراي مركزي انجمن علمي و تاييد فرهنگي دانشگاه مي باشد
مسئول واحد انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه همچنين آئين نامه جديد را نشان دهنده عزم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ارتقا و پيشرفت هر چه بيشتر انجمن هاي علمي دانشجويي و نگاه راهبردي به اين مجموعه دانشجويي دانست و اظهار اميدواري نمود كه اجراي اين آئين نامه به رشد و توسعه انجمن هاي علمي در تمام جنبه هاي مربوط بيانجامد.