تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
راه اندازي سامانه ثبت نام مجمع انجمن هاي علمي دانشگاه قم
يك گام در اجرايي سازي آئين نامه جديد انجمن هاي علمي
در راستاي عملياتي نمودن و اجراي آئين نامه جديد انجمن هاي علمي دانشجويي، جهت عضوگيري و ثبت نام علاقمندان با همكاري مديريت انفورماتيك دانشگاه سامانه ثبت نام انجمن هاي علمي راه اندازي مي شود.
مسئول واحد انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه عنوان كرد: در راستاي عملياتي نمودن و اجراي آئين نامه جديد انجمن هاي علمي دانشجويي، جهت عضوگيري و ثبت نام علاقمندان با همكاري مديريت انفورماتيك دانشگاه سامانه ثبت نام انجمن هاي علمي راه اندازي مي شود.
وي افزود: اين سامانه كمك مي كند تا هر دانشجوي علاقه مندي بتواند در كوتاهترين زمان و به آسان ترين شيوه ها عضويت خود را در مجمع انجمن علمي مورد تقاضا ثبت نمايد. البته با توجه به شرايط مختلف عضويت در هر انجمن علمي، پس از ثبت نام متقاضيان، عضويت ايشان توسط مسئولين مربوطه بررسي و رد يا تاييد آن از طريق رايانامه به دانشجويان ارسال مي گردد.
آقاي مبيني زاده اظهار اميدواري كرد اين سامانه در هفته اول آذرماه راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گيرد.