تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
اولين نشست مجمع انجمن هاي علمي دانشجويي برادران برگزار گرديد.
مسئول واحد انجمن هاي علمي خبر داد:
اولين نشست مجمع انجمن هاي علمي دانشجويي برادران در تاريخ 23 آبانماه با حضور اكثريت دبيران انجمن هاي علمي برگزار گرديد.
اولين نشست مجمع انجمن هاي علمي دانشجويي برادران در تاريخ 23 آبانماه با حضور اكثريت دبيران انجمن هاي علمي برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن ارائه توضيحات پيرامون آئين نامه جديد انجمن هاي علمي و مصوبات صورت گرفته در مجمع انتخابات شوراي اجرايي، بازرسان و دبير مجمع برگزار شد و دبيران ذيل مورد انتخاب اعضاي مجمع قرار گرفتند:

اعضاي شوراي اجرايي:
آقاي محمد رحيمي دبير انجمن علمي تربيت بدني
آقاي محمد حسين بهرامي دبير انجمن علمي حقوق
آقاي امير ارسلان شيرمحمدي دبير انجمن علمي مديريت صنعتي
آقاي اميرسينا ماندگاري دبير انجمن علمي علوم كامپيوتر
آقاي محمد دانشور دبير انجمن علمي مهندسي عمران
آقاي مهيار رضايي دبير انجمن علمي مهندسي صنايع

بازرسان شوراي اجرايي:
آقاي محمد رضا صانع: بازرس اصلي
آقاي سجاد تيجري مفرد: بازرس علي البدل

دبير مجمع:
آقاي اميرسينا ماندگاري