تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
اولين نشست مجمع انجمن هاي علمي دانشجويي برادران برگزار گرديد.
راه اندازي سامانه ثبت نام مجمع انجمن هاي علمي دانشگاه قم
راه اندازي سامانه ثبت نام مجمع انجمن هاي علمي دانشگاه قم
راه اندازي سامانه ثبت نام مجمع انجمن هاي علمي دانشگاه قم
بخش «تقويم برنامه هاي انجمن هاي علمي» به سايت اضافه شد.