اطلاعیه ها
اعلام زمان مصاحبه دکتري 90* ارائه مدارک مورد نياز براي انجام مرحله دوم آزمون (مصاحبه) الزامي است:
1- مدارک شناسايي (شناسنامه و کپي، کارت ملي و کپي و...) معتبر براي احراز هويت.
2- ارائه اصل مدرک کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد که حاوي معدل فارغ­التحصيلي دوره مربوطه باشد همراه با ريزنمراتواحدهاي گذرانده الزامي است.
تبصره: دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارشد لازم است تأييديه دانشگاه محل تحصيل مبني بر فارغ التحصيل شدن تا تاريخ 31/6/90 که حاوي معدل واحدهاي گذرانده باشد، را ارائه دهند.
3- يک نسخه از پايان نامه دوره کارشناسي ارشد.
4- مدرک معتبر دال بر جانبازي، آزاده، ايثارگري و بستگان درجه اول شهداي عالي­مقام.
تبصره: ارائه مدرکي که نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد براي آن دسته از داوطلباني که با استفاده از سهميه رزمندگان جزو چند برابر معرفي شدگان قرار گرفته­اند الزامي است.
5- فعاليتهاي پژوهشي به صورت پروژه، کتاب، مقاله چاپ شده يا گواهي چاپ.
6- گواهي معتبر احراز رتبه نخبه بودن.
7- ارائه مدرکي که وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي شرکت در آزمون مذکور را مشخص نمايند الزامي است.
8- ارائه رسيد واريز مبلغ 000/250 ريال به حساب جهت انجام مصاحبه از داوطلبان دوره دکتري سال 1390 به شماره حساب 2216340116          نزد  بانک ملت شعبه بلوار امين قم به نام اعتبارات ماده 49 دانشگاه قم الزامي است.
9- گواهي تأييد اخلاقي و ايماني جهت تکميل در دوره دکتري از اساتيد معتبر و متعهد (2 استاد).
10– کليه داوطلبان محترم رأس ساعت 8 صبح در روزهاي تعيين شده جهت هماهنگي در دانشکده­هاي مربوطه حضور داشته باشند.
* رعايت جدول زمانبندي براي انجام مصاحبه ضروري مي­باشد:
 
رديف
گروه آزمايشي
کدرشته محل
نام رشته -گرايش
تاريخ برگزاري مصاحبه/ براساس حرف اول نام خانوادگي
محل برگزاري مصاحبه
1
علوم انساني
1137
فلسفه تطبيقي
30خرداد - (الف تا ش)
31 خرداد - (ص تا ِي)
2
علوم انساني
1138
فلسفه و کلام اسلامي
2 تير - ( ص تا ي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
3
علوم انساني
1095
کلام کليه گرايش‌ها
6 تير - ( ص تا ي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
4
علوم انساني
1193
حقوق جزا و جرم شناسي
2 تير - (الف تا ش)
3 تير - (ص تا ِي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
5
علوم انساني
1194
حقوق خصوصي
1 تير - (الف تا ش)
2 تير - (ص تا ِي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
علوم انساني
1092
4 تير - (الف تا ش)
5 تير - (ص تا ي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
7
علوم انساني
1093
علوم قرآن ‌و حديث (تفسيرتطبيقي)
6 تير - (الف تا ي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
8
علوم انساني
1094
فقه و مباني حقوق اسلامي
6 تير - (الف تا ش)
7 تير - (ص تا ي)
ساختمان شهيد بهشتي تالار شيخ مفيد
                                                                                                                                                             مديريت تحصيلات تکميلي