يكشنبه 12 آذر 1402   07:31:22
كتابخانه سپيد (مركز نابينايان و كم بينايان)
کتابخانه سپیدکتابخانه سپید
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 81613
تعداد بازديد از سايت: 126916961
تعداد بازديد زيرپورتال: 92469
اين زيرپورتال امروز: 8
در امروز: 5795
اين صفحه امروز: 7
نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش

اهداف كتابخانه

احتراما اهداف راهبردي كتابخانه  سپيد دانشگاه قم به منظور خدمات رساني هرچه بهتر به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا به قرار ذيل مي باشد:

 

الف)خدمات پژوهشي

 

لازم به ذكر است همواره يكي از مشكلات اساسي دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا فقر منابع تحقيقاتي  صوتي و نبود همراه پژوهشي مي باشد. به همين منظور شا يسته است كه در كتابخانه سپيد خدمات پژوهشي خود را در اين دو حوزه به روش هاي زير به اين افراد عرضه نمايد.

 

1)تعيين حداقل سه نفر دانشجو با اشراف نسبي با كتب دانشگاهي براي ضبط منابع تحقيقاتي.

2)تعيين حداقل دو دانشجو به منظور حمايت اين افراد در مباحث تحقيقاتي همچون پايان نامه ارشد ودكتري.

 

ب)آموزشي

باتوجه به شرايط استرس زاي ايام امتحانات براي هر دانشجويي و شرايط خاصي كه دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا دارند درنظرگرفتن موارد زير از سوي كتابخانه پيشنهاد ميگردد:

1)تبديل امتحانات اين افراد به درشت خط وبريل به منظور بالابردن تمركز آنان در حين امتحانات.

2)اختصاص منشي مناسب، متخصص و صبور براي خواندن سوالات و قيد پاسخ درپاسخ نامه هاي مرتبط.

نكته: به كار گرفته دانشجو در اين بخش به تناسب دانشجويان متقاضي براي منشي هيچ تضادي با قوانين دانشگاهي نداشته و تمام دانشگاه هايي كه در سطح كشور به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا خدمت رساني  دارند در بازه زماني امتحانات از دانشجوياني بارشته غيرمرتبط از رشته دانشگاهي دانشجويان كم بينا و نابينا استفاده مي نمايند.

 

 

 

باسپاس كتابخانه سپيددانشگاه قم

اهداف كتابخانه

احتراما اهداف راهبردي كتابخانه  سپيد دانشگاه قم به منظور خدمات رساني هرچه بهتر به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا به قرار ذيل مي باشد:

 

الف)خدمات پژوهشي

 

لازم به ذكر است همواره يكي از مشكلات اساسي دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا فقر منابع تحقيقاتي  صوتي و نبود همراه پژوهشي مي باشد. به همين منظور شا يسته است كه در كتابخانه سپيد خدمات پژوهشي خود را در اين دو حوزه به روش هاي زير به اين افراد عرضه نمايد.

 

1)تعيين حداقل سه نفر دانشجو با اشراف نسبي با كتب دانشگاهي براي ضبط منابع تحقيقاتي.

2)تعيين حداقل دو دانشجو به منظور حمايت اين افراد در مباحث تحقيقاتي همچون پايان نامه ارشد ودكتري.

 

ب)آموزشي

باتوجه به شرايط استرس زاي ايام امتحانات براي هر دانشجويي و شرايط خاصي كه دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا دارند درنظرگرفتن موارد زير از سوي كتابخانه پيشنهاد ميگردد:

1)تبديل امتحانات اين افراد به درشت خط وبريل به منظور بالابردن تمركز آنان در حين امتحانات.

2)اختصاص منشي مناسب، متخصص و صبور براي خواندن سوالات و قيد پاسخ درپاسخ نامه هاي مرتبط.

نكته: به كار گرفته دانشجو در اين بخش به تناسب دانشجويان متقاضي براي منشي هيچ تضادي با قوانين دانشگاهي نداشته و تمام دانشگاه هايي كه در سطح كشور به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا خدمت رساني  دارند در بازه زماني امتحانات از دانشجوياني بارشته غيرمرتبط از رشته دانشگاهي دانشجويان كم بينا و نابينا استفاده مي نمايند.

 

 

 

باسپاس كتابخانه سپيددانشگاه قم

اهداف كتابخانه

احتراما اهداف راهبردي كتابخانه  سپيد دانشگاه قم به منظور خدمات رساني هرچه بهتر به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا به قرار ذيل مي باشد:

 

الف)خدمات پژوهشي

 

لازم به ذكر است همواره يكي از مشكلات اساسي دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا فقر منابع تحقيقاتي  صوتي و نبود همراه پژوهشي مي باشد. به همين منظور شا يسته است كه در كتابخانه سپيد خدمات پژوهشي خود را در اين دو حوزه به روش هاي زير به اين افراد عرضه نمايد.

 

1)تعيين حداقل سه نفر دانشجو با اشراف نسبي با كتب دانشگاهي براي ضبط منابع تحقيقاتي.

2)تعيين حداقل دو دانشجو به منظور حمايت اين افراد در مباحث تحقيقاتي همچون پايان نامه ارشد ودكتري.

 

ب)آموزشي

باتوجه به شرايط استرس زاي ايام امتحانات براي هر دانشجويي و شرايط خاصي كه دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا دارند درنظرگرفتن موارد زير از سوي كتابخانه پيشنهاد ميگردد:

1)تبديل امتحانات اين افراد به درشت خط وبريل به منظور بالابردن تمركز آنان در حين امتحانات.

2)اختصاص منشي مناسب، متخصص و صبور براي خواندن سوالات و قيد پاسخ درپاسخ نامه هاي مرتبط.

نكته: به كار گرفته دانشجو در اين بخش به تناسب دانشجويان متقاضي براي منشي هيچ تضادي با قوانين دانشگاهي نداشته و تمام دانشگاه هايي كه در سطح كشور به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا خدمت رساني  دارند در بازه زماني امتحانات از دانشجوياني بارشته غيرمرتبط از رشته دانشگاهي دانشجويان كم بينا و نابينا استفاده مي نمايند.

 

 

 

باسپاس كتابخانه سپيددانشگاه قم

اهداف كتابخانه

احتراما اهداف راهبردي كتابخانه  سپيد دانشگاه قم به منظور خدمات رساني هرچه بهتر به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا به قرار ذيل مي باشد:

 

الف)خدمات پژوهشي

 

لازم به ذكر است همواره يكي از مشكلات اساسي دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا فقر منابع تحقيقاتي  صوتي و نبود همراه پژوهشي مي باشد. به همين منظور شا يسته است كه در كتابخانه سپيد خدمات پژوهشي خود را در اين دو حوزه به روش هاي زير به اين افراد عرضه نمايد.

 

1)تعيين حداقل سه نفر دانشجو با اشراف نسبي با كتب دانشگاهي براي ضبط منابع تحقيقاتي.

2)تعيين حداقل دو دانشجو به منظور حمايت اين افراد در مباحث تحقيقاتي همچون پايان نامه ارشد ودكتري.

 

ب)آموزشي

باتوجه به شرايط استرس زاي ايام امتحانات براي هر دانشجويي و شرايط خاصي كه دانشجويان و دانش آموختگان كم بينا و نابينا دارند درنظرگرفتن موارد زير از سوي كتابخانه پيشنهاد ميگردد:

1)تبديل امتحانات اين افراد به درشت خط وبريل به منظور بالابردن تمركز آنان در حين امتحانات.

2)اختصاص منشي مناسب، متخصص و صبور براي خواندن سوالات و قيد پاسخ درپاسخ نامه هاي مرتبط.

نكته: به كار گرفته دانشجو در اين بخش به تناسب دانشجويان متقاضي براي منشي هيچ تضادي با قوانين دانشگاهي نداشته و تمام دانشگاه هايي كه در سطح كشور به دانشجويان ودانش آموختگان كم بينا و نابينا خدمت رساني  دارند در بازه زماني امتحانات از دانشجوياني بارشته غيرمرتبط از رشته دانشگاهي دانشجويان كم بينا و نابينا استفاده مي نمايند.

 

 

 

باسپاس كتابخانه سپيددانشگاه قم

اخبار كتابخانه
شما دانشجويان گرامي مي توانيد جهت جستجو در پايگاه كتب صوتي دانشگاه قم اينجا را كليك كنيد.
مركز نابينايان دانشگاه تهران

مركز نابينايان دانشگاه تهران blind.ut.ac.ir/

مركز نابينايان دانشگاه تهران

مركز نابينايان دانشگاه تهران blind.ut.ac.ir/

ساعات كاري كتابخانه
كتابخانه سپيد دانشگاه قم از شنبه تا چهارشنبه بصورت غيرحضوري از ساعت 8 الي 14 از طريق تلفن (32103726 - 025)  آماده دريافت سفارشات و درخواست هاي دانشجويان گرامي و روزهاي يكشنبه و دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الي 14 به صورت حضوري آماده پاسخگويي و امكان استفاده از امكانات كتابخانه را مهيا كرده است.
راه هاي ارتباطي با كتابخانه
راه هاي ارتباطي با كتابخانه سپيد (روشندلان) دانشگاه قم

آدرس: قم  - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم - ساختمان كتابخانه مركزي - طبقه همكف

تلفن:32103377 - 025 و 32103726 - 025

پست الكترونيك:
راه هاي ارتباطي با كتابخانه
راه هاي ارتباطي با كتابخانه سپيد (روشندلان) دانشگاه قم

آدرس: قم  - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم - ساختمان كتابخانه مركزي - طبقه همكف

تلفن:32103377 - 025 و 32103726 - 025

پست الكترونيك:
راه هاي ارتباطي با كتابخانه
راه هاي ارتباطي با كتابخانه سپيد (روشندلان) دانشگاه قم

آدرس: قم  - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم - ساختمان كتابخانه مركزي - طبقه همكف

تلفن:32103377 - 025 و 32103726 - 025

پست الكترونيك:
معرفي برنامه ها و نرم افزارهاي ويژه نابينايان

دانشجويان نابينا و كم بينا مي توانند جهت استفاده و دانلود برنامه ها و نرم افزارهاي كاربردي ويژه نابينايان اينجا راكليك نمايند.

همكاري با كتابخانه
يكي از عوامل بسيار مهم در توسعه و پيشرفت كتابخانه سپيد، علاقه مندي افراد بينا و اهدا فرصت خويش در جهت تحقق اهداف و به ويژه توليد منابع مطالعاتي و تحقيقي  دانشجويان نابينا مي باشد. تا كنون كتابخانه سپيد با همكاري دانشجويان و به صورت كار دانشجويي به فعاليت خود ادامه داده است.

الف- زمينه هاي همكاري شامل:
1. گويندگي: كتب و جزواتي كه مورد نياز دانشجويان نابينا و كم بيناست، توسط دانشجويان  بينا، قرائت شده و به وسيله ي رايانه و يا ضبط صوت ديجيتالي (voice recorder) ضبط مي گردد و فايل هاي هر كتاب يا جزوه به منزله ي آن منبع در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
2. خواندن و نگارش حضوري متون: امور تايپي و تهيه مقالات، با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي ويژه توسط نابينايان امكان پذير است؛ ولي جهت خواندن و ثبت دستنويس برخي از موارد و تهيه مطالب غير رايانه اي و پيشنويس پايان نامه ها، به همكاري افراد علاقه مند و توانا، نيازمند است.

ب- نحوه همكاري :
۱. كار دانشجويي :

افراد علاقه مند همكاري با مركز، در صورتي كه واجد شرايط استفاده از مزاياي كار دانشجويي باشند، پس از مراجعه و پذيرش مسئوليت هاي محوله، به اداره رفاه دانشجويان معرفي مي شوند و بر اساس ساعات كار انجام شده حق الزحمه دريافت مي كنند. ميزان حق الزحمه هر دانشجو مطابق با مقررات اجرايي كار دانشجويي در هر سال تحصيلي است.
معرفي بخش مديريت كتابخانه سپيد
سركار خانم ميرجمالي (روشندل) از ارديبهشت ماه سال 1397 تا اواخر سال 1397

سركار خانم خوش نژاد از ارديبهشت ماه 1398 تا كنون

شماره تلفن : 32103726 - 32103377
ايميل:
khoshnezadirani@yahoo.com
معرفي كتابخانه سپيد
 
از آنجا كه دانشجويان نابينا و كم بينا پس از پذيرش در دانشگاه قم در كلاس هاي عادي شركت كرده و موظفند كه دروس مربوطه را مطالعه و همزمان با ساير دانشجويان در امتحانات حضور يابند، دانشگاه قم براي اين دانشجويان شرايط مساعدي در خصوص مطالعه، تحقيق و پژوهش بر مبناي ايجاد فرصت برابر با ساير دانشجويان فراهم ساخته است. در اين راستا در بهمن ماه 1396 با همت و تلاش والاي مسئولين دانشگاه و سرپرست پرديس خواهران و جمعي از خيرين كتابخانه سپيد (روشندلان) افتتاح گرديد.
دانشگاه قم به تناسب تعداد دانشجويان نابينا و كم بينا فضاي مناسب و قابل دسترسي از نظر مكاني در طبقه همكف كتابخانه مركزي براي اين دانشجويان مهيا كرده است. اين مركز داراي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به ترتيب اولويت براي اين دانشجويان مي باشد:
1- رايانه ي معمولي مجهز به نرم افزارهاي گويا و صداساز به ازاي هر 6 دانشجو 1 دستگاه تعداد موجود 3 دستگاه؛
2- استوديوي ضبط صدا (اتاقك هاي اكوستيك استاندارد)؛
3- درشت نماي متون جهت ايجاد امكان مطالعه براي دانشجويان كم بينا و مجهز به نمايشگر LCD، 2 دستگاه؛
4- دستگاه پركينز 1 دستگاه؛
5- ضبط صوت ديجيتالي (Voice recorder) در صورتي كه امكان ايجاد استوديو نباشد و نيز براي ضبط كتب در خارج از دانشگاه 6 دستگاه؛
6- تعداد 31 عنوان كتاب بريل شامل 172 جلد و 25عنوان مجله؛

     7- تعداد 2 دستگاه پكتوس؛

8- خط تلفن، امكانات دسترسي به اينترنت، ميز و صندلي و ساير ملزومات به تناسب نياز.
هم اكنون تا سال تحصيلي 98 99 هجده دانشجوي نابينا و كم بينا در مقطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي در رشته هاي حقوق بين الملل، زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و كلام اسلامي، علوم تربيتي، علوم قرآن و حديث، مديريت صنعتي و علم اطلاعات و كتابشناختي مشغول به تحصيل مي باشند.
معرفي كتابخانه سپيد
 
از آنجا كه دانشجويان نابينا و كم بينا پس از پذيرش در دانشگاه قم در كلاس هاي عادي شركت كرده و موظفند كه دروس مربوطه را مطالعه و همزمان با ساير دانشجويان در امتحانات حضور يابند، دانشگاه قم براي اين دانشجويان شرايط مساعدي در خصوص مطالعه، تحقيق و پژوهش بر مبناي ايجاد فرصت برابر با ساير دانشجويان فراهم ساخته است. در اين راستا در بهمن ماه 1396 با همت و تلاش والاي مسئولين دانشگاه و سرپرست پرديس خواهران و جمعي از خيرين كتابخانه سپيد (روشندلان)  افتتاح گرديد.
دانشگاه قم به تناسب تعداد دانشجويان نابينا و كم بينا فضاي مناسب و قابل دسترسي از نظر مكاني در طبقه همكف كتابخانه مركزي براي اين دانشجويان مهيا كرده است. اين مركز داراي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به ترتيب اولويت براي اين دانشجويان مي باشد:
1-    رايانه ي معمولي مجهز به نرم افزارهاي گويا و صداساز به ازاي هر 4 دانشجو 1 دستگاه تعداد موجود 3 دستگاه؛
2-    استوديوي ضبط صدا (اتاقك هاي اكوستيك استاندارد)؛
3-    درشت نماي متون جهت ايجاد امكان مطالعه براي دانشجويان كم بينا و مجهز به نمايشگر LCD، 1 دستگاه؛
4-    دستگاه پركينز 1 دستگاه؛
5-    ضبط صوت ديجيتالي (Voice recorder) در صورتي كه امكان ايجاد استوديو نباشد و نيز براي ضبط كتب در خارج از دانشگاه فعلا 2 دستگاه؛
6-     تعداد 31 عنوان كتاب بريل شامل 172 جلد و 25عنوان مجله؛
7-    خط تلفن، امكانات دسترسي به اينترنت، ميز و صندلي و ساير ملزومات به تناسب نياز.
هم اكنون تا سال تحصيلي 97 98 دوازده دانشجوي نابينا و كم بينا در مقطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي در رشته هاي حقوق بين الملل، زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و كلام اسلامي، علوم تربيتي، علوم قرآن و حديث، مديريت صنعتي و علم اطلاعات و كتابشناختي مشغول به تحصيل مي باشند.
1
تعداد بازديد اين صفحه: 36209
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما