شنبه 12 فروردين 1402   11:34:10
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشريات دانشكده الهيات و معارف اسلامي
مجله پژوهش هاي تفسير تطبيقي Tafsir tat????????????/ رتبه علمي: علمي- پژوهشي دوره انتشار: دوفصلنامه شاپا/ ISSN ۴۱۹۱-۲۴۷۶ شاپا الكترونيكي ۴۲۰۵-۲۴۷۶‪‬ زبان: فارسي صاحب امتياز: دانشگاه قم مدير مسئول: دكتر غلام حسين اعرابي سردبير: دكتر علي احمد ناصح مدير داخلي: محمدرضا شجاعي هيئت تحريريه: دكتر جعفر نكونام(دانشيار دانشگاه قم) عزت اللّه مولايي نيا (دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم) دكتر ابراهيم ابراهيمي(دانشيار دانشگاه اراك) دكتر سيد محمد مرتضوي(دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد) دكتر مهدي ايزدي(استاد دانشگاه امام صادق(ص)) دكتر هادي حجت(دانشيار دانشگاه قرآن و حديث) دكتر علي احمد ناصح(دانشيار دانشگاه قم) دكتر غلام حسين اعرابي(دانشيار دانشگاه قم) ويراستار فارسي ؟؟؟؟؟ ويراستار انگليسي ؟؟؟؟؟ تلفن: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نشاني سايت: http://ptt.qom.ac.ir/ نشاني پست الكترونيك: ؟؟؟؟؟؟ فصلنامۀ پژوهش‌هاي فلسفي ـ كلامي بر اساس مجوّز شمارۀ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مورخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حائز درجۀ علمي ـ پژوهشي شده است. اين فصلنامه در پايگاه‌هاي علمي و استنادي زير نمايه مي‌شود‌: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نشاني: قم، بلوار الغدير، دانشگاه قم: كتابخانه مركزي، طبقه دوم، دفتر فصلنامه پژوهش‌هاي تفسير تطبيقي كد پستي: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/🟐 تلفن: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امورپژوهش دانشكده (ارتقا و ترفيع و...)
كارشناس پژوهش: احمد باقري
تلفن تماس: 32103941-025 داخلي 3941
آدرس: دانشكده الهيات- اتاق 300

آيين نامه ها:

آيين نامه ارتقاء و ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي

مصوب هيئت رئيسه
فرم ها:
فرم ترفيع سالانه جديد

فرمهاي ارتقاءمرتبه علمي اساتيد (جديد)

آزمون جامع دکتري

امتحان جامع ، تصويب پيشنهاد طرح پژوهشى رساله و دفاع از رساله

ـ‌ امتحان جامع ارزيابى خلاقيت، قوه ابتکار و قابليت هاى پژوهشى دانشجو است که به صورت شفاهى يا کتبى يا هر دو (به تشخيص شوراى تحصيلات تکميلى گروه) برگزار مى گردد که نتيجه آن به صورت قبول (15 از 20) يا رد مى باشد.

ـ دانشجويانى که در امتحان جامع يک بار مردود شده باشند تنها يک بار ديگر مجاز هستند در امتحان جامع شرکت کنند .

ـ استاد راهنما به تقاضاى دانشجو و موافقت کتبى استاد و با تصويب شوراى تحصيلات تکميلى گروه حداکثر تا پايان نيمسال اول تحصيلى دانشجو تعيين مى گردد .

ـ دانشجويان دوره دکترى مى توانند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشى خود را در مرحله آموزشى آغاز نمايند ولى ثبت نام آنها در مرحله پژوهشى و تدوين رساله منوط به موفقيت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشى رساله است.

ـ ثبت نام دانشجو درمرحله پژوهشى و تدوين رساله پس از اعلام قبولى وى در امتحان جامع و تصويب طرح پژوهشى رساله صورت مى گيرد .

 ـ دانشجو همزمان يا پس از امتحان جامع و حداکثر تا پايان نيمسال چهارم بايد از طرح پژوهشى رساله خود در حضور کميته برگزارى جلسه دفاع نمايد.

ـ پس از چاپ يا پذيرش قطعى مقاله منتج از رساله در مجلات معتبرعلمى ـ پژوهشى و تدوين رساله توسط دانشجو و تائيد کيفيت علمى و صحت مطالب آن از طرف استادان راهنما و مشاور و اظهار نظر کتبى حداقل يک نفر از هيئت داوران، دفاع از رساله در حضور هيات داوران صورت مى گيرد.

ـ دفـاع از رساله حداقل دو نيمسال پس از تصويب طرح پژوهشى رساله مى باشد.

چنانچه هيات داوران تشخيص دهد که رساله نياز به اصلاحات اساسى دارد موارد را در راى خود ذکر نموده و از دانشجو مى خواهد در مدتى که از حداکثر مجاز دوران تحصيل وى تجاوز نکند رساله را کامل و مجددا از آن دفاع نمايد .

- سنوات تحصيلى دانشجويان دوره دکترى متقاضى استفاده از فرصت مطالعاتى  نبايد از 5/3 سال گذشته باشد.

- دانشجويان دوره دکترى پذيرفته شده ازطريق استعدادهاى درخشان، تبديل بورس خارج به داخل، بورسيه هاى هيات علمى(انواع مختلف) دانشجويان انتقالى از خارج به داخل، دانشجويان خارجى ملزم مى باشند تاقبل از امتحان جامع نمره قطعى آزمون زبان عمومى را کسب نمايند.


گروههاي آموزشي

سر فصل دروس رشته هاي علوم قرآن مقطع کارشناسي ارشد

آيين نامه ها، فرم ها و نمودار فرايندهاي آموزشي
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:.
آئين‌نامه‌ها، فرم‌ها و فرايند‌هاي آموزشي از طريق لينك‌هاي زير قابل دريافت‌اند.
فايلها
981023-فرم طرح تحقيق رساله دکتري.docx 141.329 KB
9811-01-فرم سمينار رساله تحصيلي دکتري.pdf 273.81 KB
9811-01-فرم گواهي حضور در جلسه دفاعيه پايان‌نامه کارشناسي .pdf 129.895 KB
9811-01-فرم گواهي حضور در جلسه دفاعيه پايان‌نامه کارشناسي .pdf 129.895 KB
9811-01-فرم گواهي حضور در جلسه دفاعيه رساله دکتري .pdf 128.933 KB
فرم طرح تحقيق پايان نامه کارشناسي ارشد .docx 54.912 KB
فرم گزارش سه ماهه تدوين رساله دکتري.pdf 98.105 KB
فرم گزارش سه ماهه مراحل تحقيق پايان نامه کارشناسي ارشد .pdf 96.905 KB
نكات+ضروري+درباه+رساله+دكتري+و+پايان+نامه+ارشد+.png 65.539 KB
نمودار فرايند تصويب موضوع پايان نامه ارشد.pdf 149.604 KB
نمودار فرايند تصويب موضوع رساله دکتري.pdf 206.271 KB
نمودار فرايند حذف پزشکي درس.pdf 156.706 KB
نمودار فرايند حذف ترم.pdf 153.858 KB
نمودار فرايند حذف تکدرس.pdf 157.672 KB
نمودار فرايند صدور مجوز دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد.pdf 124.831 KB
نمودار فرايند صدور مجوز دفاع دکتري.pdf 124.543 KB
نمودار فرايند مرخصي تحصيلي با احتساب.pdf 153.593 KB
نمودار فرايند مرخصي زايمان، شيردهي و پزشکي (مرخصي تحصيلي بدون احتساب).pdf 90.836 KB
اعضاي هيات علمي دانشكده الهيات

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه فلسفه و كلام اسلامي ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دكتر احمد رضا شاهرخي (مدير گروه)

دكتر عباس ايزدپناه

دكتر احمد عابدي آراني

دكتر عسكر ديرباز

دكتر حبيب الله دانش شهركي

دكتر علي الهبداشتي

دكتر محسن جوادي

دكتر محمد ذبيحي

دكتر مهدي منفرد

دكتر زهرا خزاعي راوري

دكتر مريم اردشير لاريجاني

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه علوم قرآن وحديث

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دكتر غلامحسين اعرابي

دكتر محمد هادي مفتح

حجه الاسلام والمسلمين رحمان ستايش

دكتر سيد رضا مودب

دكتر محمد كاظم شاكر

دكتر محمد علي تجري

دكتر محمد جواد نجفي

دكتر محمد تقي دياري

دكتر جعفر نكونام

دكتر علي احمد ناصح

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه فقه ومباني حقوق

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دكتر نوذري

دكتر محسن ملك افضلي

دكتر سيد محمد جواد وزيري فرد

دكتر عبدالله اميدي فرد

حجه الاسلام والمسلمين علي رضا رستمي قفس آبادي

دكتر سيد علي اصغر موسوي ركني

دكتر محمد جواد حيدري خراساني

حجه الاسلام والمسلمين علي محامد

دكتر عليرضا ابراهيمي

دكتر سيد يوسف علوي وثوقي

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه شيعه شناسي

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دكتر عليرضا بهشتي مهر (مدير گروه)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه اخلاق

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دكتر محسن جوادي

دكتر احمد فاضلي (مدير گروه)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

گروه معارف

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

حجه الاسلام والمسلمين كريمي والا

اطلاعات تماس

__________________ شماره تلفن رياست و معاونان آموزش و پژوهش __________________

دكتر سيد رضا مؤدب (رييس دانشكده الهيات و معارف اسلامي) ………… تلفن داخلي : 3939

دكتر محسن ايزدي (معاون آموزشي) ………………… تلفن داخلي : 3938

دكتر محمد نوذري (معاون پژوهشي و فرهنگي) ……………… تلفن داخلي : 3937

.

__________________ شماره تلفن مديران گروه‌ها __________________

.

دكتر محمد تقي دياري (مدير گروه علوم قرآن وحديث) …………… تلفن داخلي : 3950

دكتر عليرضا رستمي (مديرگروه فقه ومباني حقوق) …………………… تلفن داخلي : 3960

دكتر حبيب الله دانش شهركي (مديرگروه فلسفه وكلام اسلامي) ……………تلفن داخلي 3980

دكتر سيد احمد فاضلي (مديرگروه اخلاق) …………………… تلفن داخلي : 3986

دكتر احمد بهشتي مهر (مديرگروه شيعه شناسي) ………………..…… تلفن داخلي : 3990

دكتر عباس مهدوي فرد (مديرگروه معارف) …………………… تلفن داخلي : 3970

.

. __________________ شماره تلفن كارشناسان آموزش و كارمندان دانشكده الهيات __________________

.

محمد اسداللهي (كارشناس مسئول خدمات آموزشي) …………………… تلفن داخلي : 3943

محمود بذرافشان (كارشناس خدمات آموزشي) …………………… تلفن داخلي : 3944

محسن اميني (كارشناس خدمات آموزشي) ……………………………… تلفن داخلي : 3945

جاسم خليفه شوشتري (كارشناس خدمات آموزشي) …………………………… تلفن داخلي : 3946

.

فرزاد اسماعيل پور (مسئول دفتر رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي) ………… تلفن داخلي : 3940

.

__________________ شماره تلفن رياست و معاونان آموزش و پژوهش __________________

دكتر سيد رضا مؤدب (رييس دانشكده الهيات و معارف اسلامي) تلفن داخلي : 3939

دكتر محسن ايزدي (معاون آموزشي) تلفن داخلي : 3938

دكتر محمد نوذري (معاون پژوهشي وفرهنگي) تلفن داخلي : 3937

آموزش دانشکده الهيات و معارف اسلامي

آموزش دانشکده الهيات سعي بر آن دارد تا راهکارهاي مناسبي جهت تسهيل امور دانشجويان ارائه نمايد تا در کمترين زمان مسائل مربوط به امور آموزش دانشجويان عزيز حل وفصل گردد .

امکانات دانشکده الهيات و معارف اسلامي

امکانات در دست بررسي است
1
تعداد بازديد اين صفحه: 187217
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما