شنبه 31 ارديبهشت 1401   09:36:20
Guest (Qomuniguest)

مرکز رشد واحدهای فناور - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما